oMatko!

Magazyn świadomych rodziców

Notariusz radzi / Prawo

Intercyza, czyli rozdzielność majątkowa

Intercyza w potocznym rozumieniu oznacza umowę notarialną zawartą przez kobietę i mężczyznę przed ślubem, która ma spowodować, że żaden z małżonków nie będzie odpowiadał za długi współmałżonka. Oczywiście potoczne rozumienie tylko częściowo wyjaśnia tę instytucję. W rzeczywistości intercyza to umowa majątkowa, zawierana przez kobietę i mężczyznę zamierzających zawrzeć ze sobą związek małżeński (tzw. nupturienci), która z chwilą jego zawarcia wprowadzi w ich małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej. Ustrojem przeciwnym do rozdzielności majątkowej jest ustrój wspólności ustawowej, czyli taki, jaki panuje w większości małżeństw w Polsce. Wprowadzona w małżeństwie rozdzielność majątkowa pociąga za sobą szereg konsekwencji, do najważniejszych z nich należą następujące skutki: każdy z małżonków może sam nabywać majątek bez zgody drugiego (np. kupno mieszkania); brak odpowiedzialności za długi małżonka; małżonkowie nie odpowiadają za podatki i składki ZUS drugiego małżonka; brak możliwości wspólnego rozliczenia w podatku PIT; małżonek może darować drugiemu małżonkowi swój majątek bez konieczności zapłaty podatku od darowizny; małżonek może dziedziczyć po współmałżonku bez konieczności zapłaty podatku od spadku; wynagrodzenie za pracę lub dochód z działalności gospodarczej przynależą wyłącznie jednemu małżonkowi.

Rozdzielność majątkową można zawrzeć nie tylko przed zawarciem związku małżeńskiego, ale również w trakcie jego trwania. Umowa taka wywiera skutek od chwili jej zawarcia, co oznacza, że okres w małżeństwie od chwili zawarcia związku małżeńskiego do chwili zawarcia rozdzielności jest okresem, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej.

Wyjątkiem od zasady, że małżonek w trakcie trwania rozdzielności majątkowej nie odpowiada za długi współmałżonka, jest sytuacja, gdy jeden z małżonków zaciąga zobowiązanie (dług) w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Np. jeśli mąż kupi pralkę do domu na raty w supermarkecie, to w przypadku braku zapłaty przez męża żona będzie zobowiązana do spłaty pozostałego zadłużenia. Zwykłe potrzeby rodziny w doktrynie prawa rozumiane są jako powtarzalne czynności dotyczące wspólnego gospodarstwa domowego oraz wychowania dzieci.

Anna Meres autor artykułu

Reklama

Polecamy!