oMatko!

Magazyn świadomych rodziców

Notariusz radzi / Prawo

Wyjazd rodziców za granicę

Wyjazd za granicę obojga rodziców albo jednego rodzica samotnie wychowującego dziecko, bez małoletniego dziecka, może powodować dalekosiężne skutki prawne, z których zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy. Długotrwały wyjazd może się przyczynić do zawieszenia władzy rodzicielskiej, a nawet jej pozbawienia. Niniejszy artykuł wskaże, jak prawidłowo postępować w takich przypadkach.

Gdy wyjazd za granicę będzie krótkotrwały, wystarczy, że sporządzimy oświadczenie o powołaniu tzw. opiekuna faktycznego, który co prawda nie będzie miał prawnej możliwości reprezentowania dziecka, ale będzie miał faktyczną możliwość załatwienia spraw życia codziennego dla dziecka. Oświadczenie o powołaniu opiekuna faktycznego nie musi mieć specjalnej formy lub formuły, jednakże dla uwiarygodnienia tego oświadczenia i nadania mu odpowiedniej wagi, wskazane jest, aby takie oświadczenie było sporządzone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez notariusza.

Przykład 1: Rodzice 5-letniej Wiktorii Kowalskiej wspólnie prowadzący firmę zamierzają wyjechać na okres 2 tygodni do Chin w celu pozyskania strategicznego inwestora dla firmy. W tym celu udają się do notariusza i sporządzają oświadczenie o powołaniu babci Wiktorii Kowalskiej na opiekuna faktycznego na okres ich wyjazdu.

W przypadku, gdy wyjazd za granicę będzie długotrwały, należy złożyć wniosek do sądu o czasowe zawieszenie władzy rodzicielskiej i wyznaczenie opiekuna prawnego dla dziecka. Opiekunem prawnym powinna być przede wszystkim osoba wskazana przez rodziców dziecka. Przeważnie jest to najbliższy krewny dziecka, np. babcia, starsze pełnoletnie rodzeństwo.

Przykład 2: Rodzice 5-letniej Wiktorii Kowalskiej wspólnie prowadzący firmę zamierzają wyjechać na okres jednego roku do Chin w celu wybudowania hali produkcyjnej firmy. W tym celu udają się do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dziecka i składają wniosek o czasowe zawieszenie przysługującej im władzy rodzicielskiej i wyznaczenie babci jako opiekuna prawnego dziecka.

Dopiero pozostawienie dziecka bez prawnej opieki na dłuższy okres powoduje możliwość pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej. Każdy, komu takie zdarzenie jest znane, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Obowiązek taki ciąży przede wszystkim na notariuszach i innych organach państwowych.

Reklama

Polecamy!