oMatko!

Magazyn świadomych rodziców

Notariusz radzi / Prawo

Przekazanie majątku małoletniemu

Od pokoleń ludzie przepisują posiadany majątek na najbliższe dla nich osoby. Najczęściej robią to jeszcze za życia, w formie darowizny.

Sama darowizna jest najprostszą formą prawną przekazania majątku na inną osobę, a gdy dokonuje się jej pomiędzy najbliższymi członkami rodziny, nie jest obwarowana zazwyczaj żadnymi warunkami. W przypadku darowizny na małoletnią osobę, w zależności od przedmiotu obdarowania, jej realizacja będzie możliwa po spełnieniu pewnych przesłanek. Inne formy przekazania majątku, np. sprzedaż, będą się wiązały z dodatkowymi warunkami.

Na potrzeby niniejszego artykułu posłużymy się wyłącznie podziałem na rzeczy nieruchome (np. mieszkanie, działka) oraz na rzeczy ruchome (np. samochód, aparat fotograficzny).

Aby przekazać rzeczy na własność małoletniemu, zarówno poprzez darowiznę jaki i inną formę (np. sprzedaż), musimy posiadać odpowiednie postanowienie sądu opiekuńczego (sądu rejonowego) wyrażające zgodę na taką czynność. Jednakże Sąd Najwyższy w słynnej już uchwale z 1977 roku wskazał, że na podstawie darowizny można nabyć dla małoletniego dziecka nieruchomość w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich. Innymi słowy, możemy przekazać mieszkanie dziecku bez zgody sądu, jeżeli nie będzie ono obciążone hipoteką, nie będzie przedmiotem najmu, dożywocia lub innych podobnych praw, nie będzie zaległości w opłatach za używanie lokalu, podatek od nieruchomości będzie uregulowany itp. Analogicznie, podobną zasadę należy stosować do rzeczy ruchomych (np. samochodu), pod warunkiem, że samochód nie jest obciążony zastawem, opłacone są w całości ubezpieczenia komunikacyjne itp. W przypadku, gdy przedmiot darowizny jest obciążony jakimś prawem, aby dokonać tej darowizny musimy już zdobyć zgodę sądu. W tym celu należy odpowiednio umotywować potrzebę przekazania majątku na rzecz dziecka.

Przykład: Klaudia Kowalska chce podarować mieszkanie swojej 9-letniej córce, Wiktorii Kowalskiej. Mieszkanie zostało wcześniej przez Panią Katarzynę wynajęte na okres 9 lat. Swój wniosek o wyrażanie zgody przez sąd opiekuńczy na darowiznę mieszkania obciążonego najmem umotywowała tym, iż czynsz najmu w całości będzie przekazywany na poczet edukacji córki.

Opisane wyżej zagadnienie dotyczy przejścia własności na rzecz dziecka, natomiast prawo pozwala przekazać dziecku np. aparat fotograficzny do tzw. swobodnego użytku. Pojęcie to należy rozumieć w ten sposób, że jedynie dziecko będzie korzystało z tego aparatu. Takie faktyczne przekazanie nie musi mieć żadnej formy oficjalnej, wystarczy wręczyć daną rzecz dziecku (np. jako prezent pod choinkę).

Reklama

Polecamy!